FishBase References for Ginsburg, Y.I., 1969

Ref. No. Title
35122 Nerestovaya populatsiya minogi Caspiomyzon wagneri (Kessler) posle zaregulirovaniya r.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11